Элсэлтийн шалгалтын хуваарь хүргэж байна. Үүнд:

  1. GMAT-н шалгалтанд орох элсэгчдийн бүртгэл: 2019.02.15-ны 11:40-12:00 цаг
    Шалгалт эхлэх цаг: 12:00 цаг
    Үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг
    Хаана: С байрны 502 тоот
  2. Ярилцлагын шалгалт - 2019.02.19-нд хугацааг жич хүргэнэ.
  3. Сургалтын гэрээ байгуулах хугацаа /сургалтын төлбөр төлөлт/: 2019.02.20-21
Элсэлтийн тестийн шалгалтанд IX/5-ны өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх, үзэг бал, тооны машин, уух ус бэлдэж ирэх, мөн Судалгааны ажлын төслийг загварын дагуу бичиж, хэвлэж авчирна уу /Судалгааны ажлын төслийн загвар/