• +11-452739
 • mba@ufe.edu.mn
 • mba
  Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн
  MBA хөтөлбөрт
  Тавтай морилно уу.
 • MBA

CFA бэлтгэл /CFA шалгалтанд бэлдэх+мастерын зэрэг/

Байгууллагын удирдлагын шийдвэр гаргалтын хүрээн дэх санхүү, хөрөнгө оруулалттай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд ашиглагдах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн онол, практикийн цогц мэдлэг, мэргэшсэн санхүүгийн шинжээчийн эзэмшвэл чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэхүү хөтөлбөрт суралцсанаар та дараах мэдлэгийг эзэмшинэ:

 • CFA институцээс шаарддаг ёсзүйн стандарт, мэргэжлийн ёсзүйн стандарт болон олон улсын түвшний мэргэжлийн ёс зүйн мэдлэг,
 • Байгууллагын стратегийн төлөвлөлтийн хүрээнд Олон улсын түвшинд нийцсэн санхүү, хөрөнгө оруулалтын удирдлагын онолд суурилан санхүүгийн стратеги, бодлогыг тодорхойлох мэдлэг
 • Корпорацийн санхүгийн тайлагнал, тайлангийн шинжилгээ хийх, санхүүгийн удирдлага, багц бүртдүүлэлт буюу багцын удирдлага, хөрөнгө оруулалтын хувилбаруудыг үнэлэх, дүгнэх, шинжилгээ хийх талаар онолын мэдлэг

Таны эзэмших ур чадвар, хандлага:

 • Эдийн засгийн ерөнхий болон санхүүгийн судалгаа шинжилгээ хийх, түүнд үнэлгээ, дүгнэлт өгөх, үр дүнг эдийн засгийн нөхцө байдалтай холбон тайлбарлах чадвар,
 • Банк, олон улсын санхүүгийн байгууллага, өхрөнгийн зах зээлийн талаар салбарын судалгаа, шинжилгээ хийх, нөхцөл байдалд, лүгнэлт өгөх, шйидвэр гаргагх, хэрэгжүүлэх ур чадвар,
 • Санхүү, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн салбарын судлагааг мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ёсзүйн стандартын хүрээнд гүйцэтгэн харилцагчдад зөвлөгөө өгөх чадвар,
 • Компанийн санхүүгийн нөхцөл байдалд пдүн шинжилгээ хийж, асуудлыг илрүүлэх, засаж сайжруулах арга хувилбарыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх чадвар,
 • Санхүүчийн мэргэжлийн ёсзүйд тулгуурлан удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах чадвар
 • Олон чиглэл, сонирхол бүхий бүлгүүдтэй хэлэлцээр хийх, хамтран ажиллах буюу асуудлын учир шалтгааныг олон талаас нь харж ойлгох, үр дагаврыг тодрхойлон сонирхлын бүлгүүүдийн хэрэгцээ шаардлага болон байгууллагын зорилготой уялдуулан асуудлыг шийдэх чадвар.

Сургалтын талаар

Scroll to top