Дэд хөтөлбөрүүд

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ АНГИ

Сургалтын онцлог нь:

  • Байгууллагын дээд түвшний удирдах ажилтнууд суралцах боломжтой.
  • Гадаад, дотоодын бизнесийн байгууллагуудаар танилцах яалал хийнэ.
  • Танхимийн цагийн ачаалал бага.
  • Бизнесийн менежментээр мэргэшиж суралцана.
Суралцах хугацаа:
  • Суралцах хугацаа 1,5 жил байна.
  • Мэргэжлийн ангид нийт 42 кредит цагийн хичээл үзнэ.
  • Сүүлийн улиралд Мастерын судалгааны ажлаа /3 кредит/ хамгаална.

Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах